Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy i Miasta w Ińsku
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Opracowanie projektu wykonawczego oraz wykonanie przebudowy drogi Ścienne - Linówko, Gmina Ińsko, długość 2,73 km, szerokość jezdni 3,5 m, na działce nr 55 i 399/4 w obrębie 0004 Linówko, oraz na działce nr 203 w obrębie 0008 Ścienne, rodzaj budowy "B"


ZP.LŚ/341/6/08                                                                                                    Ińsko, dnia 10.07.2008r.

 

BURMISTRZ IŃSKA

OGŁASZA Przetarg nieograniczony

o wartości powyżej 14.000 euro do kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust 8 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004r. (t.j.Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655)

na

Opracowanie projektu wykonawczego oraz wykonanie przebudowy drogi

Ścienne - Linówko, gmina Ińsko, długość 2,73km,szerokość jezdni 3,5m, na działce nr 55 i 399/4 w obrębie 0004 Linówko, oraz na działce nr 203 w obrębie 0008 Ścienne, Rodzaj budowy „B”

 

 1. Nazwa i adres zamawiającego: Gmina Ińsko, ul. Boh. Warszawy 38, 73-140 Ińsko.

 2. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia: do odbioru w siedzibie Zamawiającego w Ińsku, ul. Boh. Warszawy 38 - sekretariat, tel. 091 562 30 25 fax. 091 562 30 63, od poniedziałku do piątku od godz. 7.30 do 15.30, za pośrednictwem poczty lub na stronie internetowej www.bip.insko.pl.

 3. Tryb zamówienia: przetarg nieograniczony na podstawie art. 10 ust. 1 w związku z art. 39 - 46 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. - Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655) -o wartości zamówienia od 14.000 euro do kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust 8 ustawy pzp.

 4. Przedmiot zmówienia oraz wielkość lub zakres zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest Opracowanie projektu wykonawczego na zgłoszenie oraz wykonanie przebudowy drogi Ścienne - Linówko, gmina Ińsko, długości 2,73km,szerokość jezdni 3,5m, na działce nr 55 i 399/4 w obrębie 0004 Linówko, oraz na działce nr 203 w obrębie 0008 Ścienne. Rodzaj budowy „B”.

Do zadań wykonawcy należy:

I. Uzyskanie mapy do celów projektowych w formie elektronicznej

II. Sporządzenie dokumentacji, która zawierać będzie:

- projekt wykonawczy na zgłoszenie

- kosztorys inwestorski

- kosztorys ofertowy

- szczegółowe specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót

III. Uzyskanie zgody na realizację zadania w Starostwie Powiatowym

IV. Przebudowa drogi polegająca na:

- wykonaniu wzmocnienia konstrukcji jezdni warstwą mieszanki mineralno-emulsyjnej, grubości 6cm wytwarzanej i układanej na zimno,

- ułożeniu cienkiej warstwy bitumicznej grubości 2cm typu „slurry seal”

- wykonaniu poboczy szerokości 0,5m z mieszanki żwiru i gliny

- wykonaniu robót ziemnych pozwalających na odtworzenie rowów

- wykonaniu nowego odcinka drogi długości około 100m o konstrukcji

a. warstwa odsączająca grubości 25cm z pospółki

b. wzmocnienie istniejącego gruntu

c. warstwa mieszanki mineralno-emulsyjnej grubości 6cm wytwarzanej i układanej na zimno,

d. cienka warstwa bitumiczna grubości 2cm typu „slurry seal”

V. Wykonanie inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej.

 

Opis zadania budowlanego znajduje się w programie funkcjonalno - użytkowym, zgodnie ze wzorem, który stanowi załącznik nr 2 do niniejszej SIWZ

 

 1. Oferty częściowe: zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.

 2. Oferty wariantowe: zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych.

 3. Zamówienia uzupełniające: zamawiający przewiduje udzielenia zamówienia uzupełniającego w wysokości do 50% wartości zamówienia podstawowego.

 4. Termin wykonania zamówienia: do 31.10.2008r.

 5. Warunki udziału w postępowaniu oraz sposób dokonywania oceny spełnienia tych warunków:

1. W ubieganiu się o udzielenie zamówienia mogą uczestniczyć Wykonawcy, którzy:

 1. posiadają uprawnienia do wykonania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;

 2. posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;

 3. znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia;

 4. nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 ustawy pzp;

 5. spełniają warunki określone w art. 22 ust. 1 ustawy pzp.,

 6. zapoznają się i zaakceptują wzór umowy na wykonywanie usługi.

 1. Wadium: nie wymagane.

 2. Kryteria oceny ofert i ich znaczenie: Cena 100%

 3. Miejsce składania ofert: sekretariat Urzędu Gminy i Miasta ul. Boh. Warszawy 38 73-140 Ińsko, lub listownie na adres zamawiającego.

 4. Termin składania ofert: 31.07.2008r. do godz. 9.00, otwarcie ofert o godz. 9.15.

 5. Termin związania ofertą: 30 dni.

 6. Informacje dodatkowe: nie zamierza się zawarcia umowy ramowej, ustanowienia dynamicznego systemu zakupów i aukcji elektronicznej.

Załączniki do pobrania

Ogłoszenie do pobrania
1 ogloszenie_o_przetargu.doc 2008-07-10 14:37:21 40,5KB
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
1 SIWZ.doc Po terminie otwarcia ofert 2008-07-10 14:37:21 14KB 62 razy
2 Zalaczniki_do_SIWZ_1_3-6.doc Po terminie otwarcia ofert 2008-07-10 14:38:58 86KB 50 razy
3 Zalacznik_Nr_2-Program_funkcjonalno-uzytkowy.doc Po terminie otwarcia ofert 2008-07-10 14:39:53 65,5KB 85 razy
4 Zalacznik_nr__7-umowa.doc Po terminie otwarcia ofert 2008-07-10 14:40:34 45,5KB 55 razy
Wynik postępowania
1 informacja_o_wyborze_oferty.pdf 2008-07-31 11:46:08 61,3KB
Udzielenie zamówienia
1 udzielenie_zamownienia.pdf 2008-09-02 12:02:09 96,2KB

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Katarzyna Włoczka 10-07-2008 14:37
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 10-07-2012
Ostatnia aktualizacja: Jarosław Leśkiw 20-01-2012 09:55