Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy i Miasta w Ińsku
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Udzielenie kredytu w kwocie 200000 zł na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek

Ińsko, 2018-03-12

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: ZP.271.1.2018.MK. Nazwa zadania: Udzielenie kredytu w kwocie 200000 zł na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek

 

Działając na podstawie art. 40 ust. 1  ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku - Prawo zamówień (t. j. Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 z p. zm.) Gmina Ińsko zawiadamia o wszczęciu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.

 

I.  Nazwa (firma) i adres zamawiającego:

Nazwa zamawiającego              Gmina Ińsko

Adres zamawiającego               Boh. Warszawy 38

Kod Miejscowość                       73-140 Ińsko

Telefon:                                      (91) 5623-025

Faks:                                          (91) 5623-063

adres strony internetowej           www.insko.pl

adres poczty elektronicznej       urzad@insko.pl

Godziny urzędowania:              

poniedziałek: 8:00 - 16:00

wtorek - czwartek: 7:30 - 15:30

piątek: 7:00 - 15:00

 

II. Określenie trybu zamówienia:

Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej poniżej progów ustalonych na podstawie art. 11 ust. 8 Prawa zamówień publicznych.

 

III. Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia:

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia zamieszczona zostanie na stronie internetowej:

    www.bip.insko.pl

 

IV. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia, z podaniem informacji o możliwości składania ofert częściowych:

Udzielenie kredytu długoterminowego w kwocie 200000 zł na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek

 

Kody Wspólnego Słownika Zamówień: 66113000-5

 

Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych

 

 

V. Informacja o możliwości lub wymogu złożenia oferty wariantowej:

zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych

 

VI. Termin wykonania zamówienia:

9 kwietnia 2018 r

 

VII. Warunki udziału w postępowaniu oraz podstawy wykluczenia::

1. O udzielenie niniejszego zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy:

1)   nie podlegają wykluczeniu;

2)   spełniają warunki udziału w postępowaniu, określone w ogłoszeniu o zamówieniu oraz niniejszej specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

 

2. Warunki udziału w postępowaniu dotyczą:

1)   posiadania kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej,

działalność zawodowa prowadzona na potrzeby wykonania przedmiotu zamówienia wymaga posiadania kompetencji lub uprawnień (koncesje, zezwolenia, licencje lub wpis do jedynego z rejestrów zawodowych lub handlowych prowadzonych w państwie członkowskim Unii Europejskiej, w którym wykonawca posiadają siedzibę, członkostwo w określonej organizacji od którego uzależnione jest prawo do świadczenia usługi objętej przedmiotem zamówienia w kraju pochodzenia wykonawcy lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę) -zezwolenie Komisji Nadzoru Finansowego na wykonywanie czynności bankowych lub inny równoważny dokument wyrażający zgodę na utworzenie banku i wykonywanie czynności bankowych.

 

2)        sytuacji ekonomicznej lub finansowej,

zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.

 

3)   zdolności technicznej lub zawodowej,

zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.

 

3. Z udziału w niniejszym postępowaniu wyklucza się wykonawców, którzy podlegają wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy Pzp.

4. Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się również wykonawców, którzy podlegają wykluczeniu na podstawie art. 24 ustawy Pzp.

 

VIII. Wykaz oświadczeń lub dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia

Wykonawcy składając ofertę załączają do niej Oświadczenie Wykonawcy o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu oraz o nie podleganiu wykluczeniu - wypełnione i podpisane przez wykonawcę, które stanowić będzie wstępne potwierdzenie spełnienia warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia.

Na wezwanie zamawiającego wykonawcy zobowiązani będą również do złożenia następujących dokumentów:

 

1) informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 ustawy oraz, odnośnie skazania za wykroczenie na karę aresztu, w zakresie określonym przez zamawiającego na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 5 i 6 ustawy, wystawiona nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert,

2) zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, lub inny dokument potwierdzający, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem podatkowym w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu,

3) zaświadczenie właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo inny dokument potwierdzający, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, lub inny dokument potwierdzający, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu,

4) odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy,

5) oświadczenie wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne albo - w przypadku wydania takiego wyroku lub decyzji - dokumenty potwierdzające dokonanie płatności tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wiążącego porozumienia w sprawie spłat tych należności,

6) oświadczenie wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zamówienia publiczne,

7) oświadczenie wykonawcy o braku wydania prawomocnego wyroku sądu skazującego za wykroczenie na karę ograniczenia wolności lub grzywny w zakresie określonym przez zamawiającego na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 5 i 6 ustawy,

8) oświadczenie wykonawcy o braku wydania wobec niego ostatecznej decyzji administracyjnej o naruszeniu obowiązków wynikających z przepisów prawa pracy, prawa ochrony środowiska lub przepisów o zabezpieczeniu społecznym w zakresie określonym przez zamawiającego na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 7 ustawy,

9)  oświadczenie wykonawcy o niezaleganiu z opłacaniem podatków i opłat lokalnych, o których mowa w ustawie z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2016 r. poz. 716),

10) oświadczenie wykonawcy o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej

11) koncesja, zezwolenie, licencja lub dokument potwierdzający, że wykonawca jest wpisany do jednego z rejestrów zawodowych lub handlowych, prowadzonych w państwie członkowskim Unii Europejskiej, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania,

12) dokument potwierdzający status członkowski wykonawcy w określonej organizacji, od którego uzależnione jest prawo do świadczenia nabywanej przez zamawiającego usługi w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania.

13) sprawozdanie finansowe albo jego część, w przypadku gdy sporządzenie sprawozdania wymagane jest przepisami prawa kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, a jeżeli podlega ono badaniu przez biegłego rewidenta zgodnie z przepisami o rachunkowości, również odpowiednio z opinią o badanym sprawozdaniu albo jego części, a w przypadku wykonawców niezobowiązanych do sporządzenia sprawozdania finansowego, innych dokumentów określających na przykład obroty oraz aktywa i zobowiązania - za okres nie dłuższy niż ostatnie 3 lata obrotowe, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - za ten okres,

14) oświadczenie wykonawcy o rocznym obrocie wykonawcy lub o obrocie wykonawcy w obszarze objętym zamówieniem, za okres nie dłuższy niż ostatnie 3 lata obrotowe, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - za ten okres,

15) informacja banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzającej wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy, w okresie nie wcześniejszym niż 1 miesiąc przed upływem terminu składania ofert,

16) dokumenty potwierdzające, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną określoną przez zamawiającego.

17)  wykaz robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie,

18) wykaz narzędzi, wyposażenia zakładu lub urządzeń technicznych dostępnych wykonawcy w celu wykonania zamówienia publicznego wraz z informacją o podstawie do dysponowania tymi zasobami,

19)  opis urządzeń technicznych oraz środków organizacyjno-technicznych zastosowanych przez wykonawcę w celu zapewnienia jakości oraz opisu zaplecza naukowo-badawczego posiadanego przez wykonawcę lub które będzie pozostawało w dyspozycji wykonawcy,

20)  wykaz systemów zarządzania łańcuchem dostaw i śledzenia łańcucha dostaw, które wykonawca będzie mógł zastosować w celu wykonania zamówienia publicznego,

21)  wykaz środków zarządzania środowiskowego, które wykonawca będzie mógł zastosować w celu wykonania zamówienia publicznego,

22)  oświadczenie o wyrażeniu zgody na przeprowadzenie kontroli zdolności produkcyjnych lub zdolności technicznych wykonawcy, a w razie konieczności także dostępnych mu środków naukowych i badawczych, jak również środków kontroli jakości, z których będą korzystać - w przypadku gdy przedmiot zamówienia obejmuje produkty lub usługi o złożonym charakterze, które mają zostać dostarczone, lub w szczególnie uzasadnionych przypadkach w odniesieniu do produktów lub usług o szczególnym przeznaczeniu,

23)  oświadczenie na temat wielkości średniego rocznego zatrudnienia u wykonawcy oraz liczebności kadry kierowniczej w ostatnich 3 latach przed upływem terminu składania ofert, a w przypadku gdy okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie,

24)  oświadczenia na temat wykształcenia i kwalifikacji zawodowych wykonawcy lub kadry kierowniczej wykonawcy,

25)  wykaz osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami.

26)    decyzja w sprawie przyznania statusu zakładu pracy chronionej lub zakładu aktywności zawodowej, o której mowa w ustawie z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2011 r. poz. 721, z późn. zm.), lub innych dokumentów potwierdzających status wykonawcy jako zakładu pracy chronionej lub potwierdzających prowadzenie przez wykonawcę, lub przez jego wyodrębnioną organizacyjnie jednostkę, która będzie realizowała zamówienie publiczne, działalności obejmującej społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych,

27) dokumenty potwierdzające procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy, zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawcę lub jego wyodrębnioną organizacyjnie jednostkę, która będzie realizowała zamówienie.

 

IX. Informacja na temat wadium:

zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.

Wykonawców obowiązują ustalenia dot. wadium zawarte w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

 

X. Kryteria oceny ofert i ich znaczenie:

kryteria oceny ofert przyjęte w niniejszym postępowaniu:

 

Lp.

Nazwa kryterium

Waga kryterium

1

Cena

100

#199

 

XI. Składanie ofert:

Oferty należy składać do dnia: 23 marca 2018 r. do godz. 14:30

w siedzibie zamawiającego

Gmina Ińsko

Bohaterów Warszawy 38

73-140 Ińsko

Pokój nr 14

                    

XII. Termin związania ofertą

Wykonawca pozostaje związany ofertą przez okres 30 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

 

XIII. Informacje o zamiarze zawarcia umowy ramowej

Nie dotyczy

 

XIV. Informacje o zamiarze ustanowienia dynamicznego systemu zakupów wraz z adresem strony internetowej, na której będą zamieszczane dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów

Nie dotyczy

 

XV. Informacje o przewidywanym wyborze najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej wraz z adresem strony internetowej, na której będzie prowadzona aukcja elektroniczna

informacja o zastosowaniu aukcji elektronicznej

Nie dotyczy

 

XVI. Informacje o przewidywanych zamówieniach, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt. 6 i 7 ustawy Pzp:

zamawiający nie dopuszcza możliwości udzielenia zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt. 6 i 7 ustawy Pzp.

 

XVII. Informacja o przeprowadzonym dialogu technicznym:

zamawiający informuje, że nie przeprowadzono dialogu technicznego dot. niniejszego postępowania.

 

XVII . Termin zamieszczenia ogłoszenia o zamówieniu w BZP:

 

Ogłoszenie o zamówieniu zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych nr ogłoszenia: 529972-N-2018. Data zamieszczenia 2018-03-12

 

Burmistrz Ińska Jacek Liwak

 

Załączniki do pobrania

Ogłoszenie do pobrania
1 12.03.2018.13.18.49_Ogloszenie_o_zamowieniu.pdf 2018-03-12 13:18:49 385,4KB
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
1 12.03.2018.13.18.49_SIWZ.pdf Po terminie otwarcia ofert 2018-03-12 13:18:49 1,6MB 22 razy
2 12.03.2018.13.19.16_ZaA_A_cznik_Nr_1.docx Po terminie otwarcia ofert 2018-03-12 13:19:16 16,5KB 20 razy
3 12.03.2018.13.19.23_ZaA_A_cznik_Nr_2.docx Po terminie otwarcia ofert 2018-03-12 13:19:23 24,3KB 18 razy
4 12.03.2018.13.19.31_ZaA_A_cznik_Nr_3.docx Po terminie otwarcia ofert 2018-03-12 13:19:31 14,7KB 20 razy
5 12.03.2018.13.19.42_ZaA_A_cznik_Nr_4.docx Po terminie otwarcia ofert 2018-03-12 13:19:42 15,3KB 17 razy
6 12.03.2018.13.19.52_ZaA_A_cznik_Nr_5.doc Po terminie otwarcia ofert 2018-03-12 13:19:52 71,5KB 24 razy
7 12.03.2018.13.22.05_BudA_et_na_rok_2018.rar Po terminie otwarcia ofert 2018-03-12 13:22:05 22,5MB 19 razy
8 12.03.2018.13.22.17_NDS.pdf Po terminie otwarcia ofert 2018-03-12 13:22:17 176,1KB 28 razy
9 12.03.2018.13.22.24_Opinia_RIO_kredyt.pdf Po terminie otwarcia ofert 2018-03-12 13:22:24 95,2KB 17 razy
10 12.03.2018.13.22.32_Opinia_RIO_kwota_dA_ugu.pdf Po terminie otwarcia ofert 2018-03-12 13:22:32 86,5KB 17 razy
11 12.03.2018.13.22.42_rb_27s-roczne-korekta_07_03_2018.pdf Po terminie otwarcia ofert 2018-03-12 13:22:42 671,0KB 17 razy
12 12.03.2018.13.22.52_rb_28s-roczne.pdf Po terminie otwarcia ofert 2018-03-12 13:22:52 1001,0KB 22 razy
13 12.03.2018.13.23.01_RbN.pdf Po terminie otwarcia ofert 2018-03-12 13:23:01 261,6KB 17 razy
14 12.03.2018.13.23.08_Rb-Z.pdf Po terminie otwarcia ofert 2018-03-12 13:23:08 105,6KB 17 razy
15 12.03.2018.13.23.14_UchwaA_a_WPF.pdf Po terminie otwarcia ofert 2018-03-12 13:23:14 94,1KB 17 razy
16 12.03.2018.13.23.21_UchwaA_a_zaciA_gniA_cie_kredytu.pdf Po terminie otwarcia ofert 2018-03-12 13:23:21 37,9KB 18 razy
17 12.03.2018.13.23.43_WPF.pdf Po terminie otwarcia ofert 2018-03-12 13:23:43 3,3MB 17 razy
Wyjaśnienia i zmiany SIWZ
1 14.03.2018.15.13.36_wyjasnienia_1.pdf Po terminie otwarcia ofert 2018-03-14 15:13:36 57,6KB
2 21.03.2018.13.29.13_WyjaA_nienie_treA_ci_SIWZ_21.03.2018.pdf Po terminie otwarcia ofert 2018-03-21 13:29:13 131,4KB
3 21.03.2018.13.29.29_21.03.2018__Ad_1.docx Po terminie otwarcia ofert 2018-03-21 13:29:29 12,8KB
4 21.03.2018.13.29.38_21.03.2018_Ad_1_opinia_RIO_UchwaA_a_nr_XX_54_2018-_15_01_2018.pdf Po terminie otwarcia ofert 2018-03-21 13:29:38 85,1KB
5 21.03.2018.13.29.47_21.03.2018_Ad_2_opinia_RIO_-_kwota_dA_ugu_do_uchwaA_y_WPF_z_22_02_2018.pdf Po terminie otwarcia ofert 2018-03-21 13:29:47 86,5KB
6 21.03.2018.13.29.57_21.03.2018_Ad_4_zaswiadczenia_o_niezaleganiu_US_ZUS.pdf Po terminie otwarcia ofert 2018-03-21 13:29:57 233,0KB
7 21.03.2018.13.30.06_21.03.2018_Ad_5_zadA_uzenie_z_tyt._kredytA_w_i_pozyczek.pdf Po terminie otwarcia ofert 2018-03-21 13:30:06 58,2KB
8 21.03.2018.13.30.24_21.03.2018_Ad_8_uchwaA_a_zmiany_budA_etu_22_08_2018.pdf Po terminie otwarcia ofert 2018-03-21 13:30:24 294,0KB
9 21.03.2018.13.30.34_21.03.2018_Ad_8_zarzA_dzenie__28_02_2018.pdf Po terminie otwarcia ofert 2018-03-21 13:30:34 321,6KB
Wynik postępowania
1 27.03.2018.12.29.42_uniewaznienie.pdf 2018-03-27 12:29:43 48,7KB

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Michał Kupczyński 12-03-2018 13:18
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Michał Kupczyński 12-03-2018
Ostatnia aktualizacja: Michał Kupczyński 27-03-2018 12:29