Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy i Miasta w Ińsku
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Udzielenie kredytu w kwocie 200000 zł na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek

Ińsko: Udzielenie kredytu w kwocie 200.000,00 zł na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek OGŁOSZENIE O ZAMIARZE ZAWARCIA UMOWY -
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
nie

Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający
tak
Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania
nie

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających
nie

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej
nie

Informacje dodatkowe: 
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Ińsko, Krajowy numer identyfikacyjny 81168564500000, ul. ul. Boh. Warszawy  38, 73140   Ińsko, woj. zachodniopomorskie, państwo Polska, tel. 915 623 025, e-mail urzad@insko.pl, faks 915 623 063.
Adres strony internetowej (url): www.bip.insko.pl
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Administracja samorządowa
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:  Udzielenie kredytu w kwocie 200.000,00 zł na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek
Numer referencyjny  ZP.271.3.2018.MK
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia nie przeprowadzono dialogu technicznego

II.2) Rodzaj zamówienia

Usługi


II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych:
Zamówienie podzielone jest na części:

Nie

 

II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań):
Określenie wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest udzielenie kredytu w kwocie 200.000,00 zł na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek. Dane dotyczące spłaty zaciąganego zobowiązania: Spłata rat: - 2019 r. 27.200,00 zł, - 2020 r. 28.800,00 zł, - 2021 r. 28.800,00 zł, - 2022 r. 28.800,00 zł, - 2023 r. 28.800,00 zł, - 2024 r. 28.800,00 zł, - 2025 r. 28.800,00 zł, Oprocentowanie na podstawie Wibor 3-M. Raty płatne kwartalnie . Odsetki płatne od następnego miesiąca po udzieleniu kredytu.
II.5) Główny Kod CPV: 66113000-5

 

II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:
SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) Tryb udzielenia zamówienia:
Zamówienie z wolnej ręki
III.2) Podstawa prawna
Postępowanie wszczęte zostało na podstawie  11 ust. 8 ustawy Pzp.
III.3 Uzasadnienia wyboru trybu
Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami:
Dwa uprzednio ogłoszone przetargi nieograniczone nie wyłoniły żadnego wykonawcy

 

SEKCJA IV: ZAMIAR UDZIELENIA ZAMÓWIENIA


NAZWA I ADRES WYKONAWCY KTÓREMU ZAMAWIAJĄCY ZAMIERZA UDZIELIĆ ZAMÓWIENIA:

 

Bank Spółdzielczy w Goleniowie, Oddział Chociwel Filia Ińsko

ul. Bohaterów Warszawy 36C/12

73-140 Ińsko

Załączniki do pobrania

Ogłoszenie do pobrania
1 11.05.2018.11.40.52_ogloszenie.pdf 2018-05-11 11:40:52 68,4KB
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
1 11.05.2018.11.40.52_zaproszenie_do_negocjacji.pdf Po terminie otwarcia ofert 2018-05-11 11:40:52 185,6KB 2 razy
2 11.05.2018.11.43.33_ZaA_._nr_1.docx Po terminie otwarcia ofert 2018-05-11 11:43:33 17,0KB 0 razy
3 11.05.2018.11.43.40_ZaA_._nr_2.docx Po terminie otwarcia ofert 2018-05-11 11:43:40 14,7KB 0 razy
4 11.05.2018.11.43.46_ZaA_._nr_3.docx Po terminie otwarcia ofert 2018-05-11 11:43:46 23,8KB 0 razy
5 11.05.2018.11.43.52_ZaA_._nr_4.docx Po terminie otwarcia ofert 2018-05-11 11:43:52 15,5KB 0 razy

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Michał Kupczyński 11-05-2018 11:40
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 11-05-2018
Ostatnia aktualizacja: Michał Kupczyński 11-05-2018 11:43