Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy i Miasta w Ińsku
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Przebudowa i remont świetlicy wiejskiej w Linówku gmina Ińsko.

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: ZP.271.1.2019.MK. Nazwa zadania: Przebudowa i remont świetlicy wiejskiej w Linówku gmina Ińsko.

Działając na podstawie art. 40 ust. 1  ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku - Prawo zamówień (t. j. Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 z p. zm.) Gmina Ińsko zawiadamia o wszczęciu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.

I.  Nazwa (firma) i adres zamawiającego:

Nazwa zamawiającego              Gmina Ińsko

Adres zamawiającego               Bohaterów Warszawy 38

Kod Miejscowość                       73-140 Ińsko

Telefon:                                      (91) 5623-025

Faks:                                          (91) 5623-063

adres strony internetowej          www.insko.pl

adres poczty elektronicznej       urzad@insko.pl

Godziny urzędowania:               Pon. 8:00-16:00, Wt. - Czw. 7:30-15:30, Pt. 7:00-15:00

II. Określenie trybu zamówienia:

Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej poniżej progów ustalonych na podstawie art. 11 ust. 8 Prawa zamówień publicznych.

III. Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia:

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia zamieszczona zostanie na stronie internetowej:

    www.bip.insko.pl

IV. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia, z podaniem informacji o możliwości składania ofert częściowych:

 

1.         W ramach remontu i przebudowy budynku przewiduje się wykonanie:

1.1.      Zewnętrznych prac remontowo-budowlanych polegających na wymianie stolarki otworowej wraz z termomodernizacją budynku.

1.2.      Wewnętrznych prac remontowo - budowlanych polegających na przebudowie i budowie instalacji, montażu wyposażenia i remoncie pomieszczeń w budynku.         

2.         Zakres prac opisany został w załączonym projekcie budowlanym pn.: "Remont świetlicy wiejskiej" opracowanym przez Biuro Projektów ART.-PROJEKT Sp. z o.o. z siedzibą w Stargardzie oraz ujęty w kosztorysie nakładczym.

3.         Termin wykonania przedmiotu zamówienia - od dnia podpisania umowy do dnia 31.08.2020r.

4.         Warunki płatności: płatność przelewem po realizacji przedmiotu zamówienia, w terminie do 30 dni od dnia otrzymania faktury końcowej i protokołu końcowego odbioru robót. Zamawiający nie przewiduje płatności częściowych lub przejściowych.

5.         Zamawiający przewiduje udzielenie zamówień podobnych do zakresu podstawowego robót budowlanych przewidzianych w zakresie prac, przy spełnieniu następujących warunków:

5.1.      w przypadku udzielania dotychczasowemu wykonawcy usług lub robót budowlanych zamówień dodatkowych, nieobjętych zamówieniem podstawowym i nieprzekraczających łącznie 50% wartości realizowanego zamówienia, niezbędnych do jego prawidłowego wykonania, których wykonanie stało się konieczne na skutek sytuacji niemożliwej wcześniej do przewidzenia, jeżeli:

5.1.1.   z przyczyn technicznych lub gospodarczych oddzielenie zamówienia dodatkowego od zamówienia podstawowego wymagałoby poniesienia niewspółmiernie wysokich kosztów lub

5.1.2.   wykonanie zamówienia podstawowego jest uzależnione od wykonania zamówienia dodatkowego,

 

Kody Wspólnego Słownika Zamówień: 45450000-6

 

Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych

V. Informacja o możliwości lub wymogu złożenia oferty wariantowej:

zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych

VI. Termin wykonania zamówienia:

14 miesięcy

VII. Warunki udziału w postępowaniu oraz podstawy wykluczenia::

1. O udzielenie niniejszego zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy:

1)   nie podlegają wykluczeniu;

2)   spełniają warunki udziału w postępowaniu, określone w ogłoszeniu o zamówieniu oraz niniejszej specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

 

2. Warunki udziału w postępowaniu dotyczą:

1)        posiadania kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej,

działalność zawodowa prowadzona na potrzeby wykonania przedmiotu zamówienia nie wymaga posiadania specjalnych kompetencji lub uprawnień.

 

2)   sytuacji ekonomicznej lub finansowej,

wymagane jest posiadanie przez wykonawcę odpowiedniego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej -Wykonawca musi posiadać ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej na min. 100 tys. złotych.

 

3)   zdolności technicznej lub zawodowej,

wymagane jest spełnienie minimalnych warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych, doświadczenia, potencjału technicznego wykonawcy lub osób skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia, umożliwiające realizację zamówienia na odpowiednim poziomie jakości -opis wymagań w zakresie zdolności technicznej lub zawodowej.

  Wykonawca wykonał przynajmniej dwa podbne zamówienia na kwotę minimum 100 tys. złotych

 

3. Z udziału w niniejszym postępowaniu wyklucza się wykonawców, którzy podlegają wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy Pzp.

4. Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się również wykonawców, którzy podlegają wykluczeniu na podstawie art. 24 ust 5. ustawy PZP.

VIII. Wykaz oświadczeń lub dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia

Wykonawcy składając ofertę załączają do niej Oświadczenie Wykonawcy o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu oraz o nie podleganiu wykluczeniu - wypełnione i podpisane przez wykonawcę, które stanowić będzie wstępne potwierdzenie spełnienia warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia.

Na wezwanie zamawiającego wykonawcy zobowiązani będą również do złożenia następujących dokumentów:

 

1) informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 ustawy oraz, odnośnie skazania za wykroczenie na karę aresztu, w zakresie określonym przez zamawiającego na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 5 i 6 ustawy, wystawiona nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert,

2) zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, lub inny dokument potwierdzający, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem podatkowym w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu,

3) zaświadczenie właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo inny dokument potwierdzający, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, lub inny dokument potwierdzający, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu,

4) odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy,

5) oświadczenie wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne albo - w przypadku wydania takiego wyroku lub decyzji - dokumenty potwierdzające dokonanie płatności tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wiążącego porozumienia w sprawie spłat tych należności,

6) oświadczenie wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zamówienia publiczne,

7) oświadczenie wykonawcy o braku wydania prawomocnego wyroku sądu skazującego za wykroczenie na karę ograniczenia wolności lub grzywny w zakresie określonym przez zamawiającego na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 5 i 6 ustawy,

8) oświadczenie wykonawcy o braku wydania wobec niego ostatecznej decyzji administracyjnej o naruszeniu obowiązków wynikających z przepisów prawa pracy, prawa ochrony środowiska lub przepisów o zabezpieczeniu społecznym w zakresie określonym przez zamawiającego na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 7 ustawy,

9)  oświadczenie wykonawcy o niezaleganiu z opłacaniem podatków i opłat lokalnych, o których mowa w ustawie z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2016 r. poz. 716),

10) oświadczenie wykonawcy o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej

11) koncesja, zezwolenie, licencja lub dokument potwierdzający, że wykonawca jest wpisany do jednego z rejestrów zawodowych lub handlowych, prowadzonych w państwie członkowskim Unii Europejskiej, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania,

12) dokument potwierdzający status członkowski wykonawcy w określonej organizacji, od którego uzależnione jest prawo do świadczenia nabywanej przez zamawiającego usługi w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania.

13) sprawozdanie finansowe albo jego część, w przypadku gdy sporządzenie sprawozdania wymagane jest przepisami prawa kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, a jeżeli podlega ono badaniu przez biegłego rewidenta zgodnie z przepisami o rachunkowości, również odpowiednio z opinią o badanym sprawozdaniu albo jego części, a w przypadku wykonawców niezobowiązanych do sporządzenia sprawozdania finansowego, innych dokumentów określających na przykład obroty oraz aktywa i zobowiązania - za okres nie dłuższy niż ostatnie 3 lata obrotowe, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - za ten okres,

14) oświadczenie wykonawcy o rocznym obrocie wykonawcy lub o obrocie wykonawcy w obszarze objętym zamówieniem, za okres nie dłuższy niż ostatnie 3 lata obrotowe, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - za ten okres,

15) informacja banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzającej wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy, w okresie nie wcześniejszym niż 1 miesiąc przed upływem terminu składania ofert,

16) dokumenty potwierdzające, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną określoną przez zamawiającego.

17)  wykaz robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie,

17) wykaz dostaw lub usług wykonanych w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie,

wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy lub usługi zostały wykonane,

17)  wykaz dostaw lub usług wykonanych lub wykonywanych w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie,

18) wykaz narzędzi, wyposażenia zakładu lub urządzeń technicznych dostępnych wykonawcy w celu wykonania zamówienia publicznego wraz z informacją o podstawie do dysponowania tymi zasobami,

19)  opis urządzeń technicznych oraz środków organizacyjno-technicznych zastosowanych przez wykonawcę w celu zapewnienia jakości oraz opisu zaplecza naukowo-badawczego posiadanego przez wykonawcę lub które będzie pozostawało w dyspozycji wykonawcy,

20)  wykaz systemów zarządzania łańcuchem dostaw i śledzenia łańcucha dostaw, które wykonawca będzie mógł zastosować w celu wykonania zamówienia publicznego,

21)  wykaz środków zarządzania środowiskowego, które wykonawca będzie mógł zastosować w celu wykonania zamówienia publicznego,

22)  oświadczenie o wyrażeniu zgody na przeprowadzenie kontroli zdolności produkcyjnych lub zdolności technicznych wykonawcy, a w razie konieczności także dostępnych mu środków naukowych i badawczych, jak również środków kontroli jakości, z których będą korzystać - w przypadku gdy przedmiot zamówienia obejmuje produkty lub usługi o złożonym charakterze, które mają zostać dostarczone, lub w szczególnie uzasadnionych przypadkach w odniesieniu do produktów lub usług o szczególnym przeznaczeniu,

23)  oświadczenie na temat wielkości średniego rocznego zatrudnienia u wykonawcy oraz liczebności kadry kierowniczej w ostatnich 3 latach przed upływem terminu składania ofert, a w przypadku gdy okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie,

24)  oświadczenia na temat wykształcenia i kwalifikacji zawodowych wykonawcy lub kadry kierowniczej wykonawcy,

25)  wykaz osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami.

26)    decyzja w sprawie przyznania statusu zakładu pracy chronionej lub zakładu aktywności zawodowej, o której mowa w ustawie z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2011 r. poz. 721, z późn. zm.), lub innych dokumentów potwierdzających status wykonawcy jako zakładu pracy chronionej lub potwierdzających prowadzenie przez wykonawcę, lub przez jego wyodrębnioną organizacyjnie jednostkę, która będzie realizowała zamówienie publiczne, działalności obejmującej społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych,

27) dokumenty potwierdzające procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy, zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawcę lub jego wyodrębnioną organizacyjnie jednostkę, która będzie realizowała zamówienie.

IX. Informacja na temat wadium:

zamawiający wymaga wniesienia wadium w kwocie 10 tys. złotych.

Wykonawców obowiązują ustalenia dot. wadium zawarte w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

X. Kryteria oceny ofert i ich znaczenie:

kryteria oceny ofert przyjęte w niniejszym postępowaniu:

 

Lp.

Nazwa kryterium

Waga kryterium

1

cena

80

2

termin realizacji

20


XI. Składanie ofert:

Oferty należy składać do dnia: 8 lutego 2019 r do godz. 14:00

w siedzibie zamawiającego

Gmina Ińsko

Bohaterów Warszawy 38

73-140 Ińsko

Pokój nr 14                        

XII. Termin związania ofertą

Wykonawca pozostaje związany ofertą przez okres 30 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

XIII. Informacje o zamiarze zawarcia umowy ramowej

Zamawiający nie przewiduje zawarcie umowy ramowej

XIV. Informacje o zamiarze ustanowienia dynamicznego systemu zakupów wraz z adresem strony internetowej, na której będą zamieszczane dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów

informacje o dynamicznym systemie zakupów

adres strony internetowej

XV. Informacje o przewidywanym wyborze najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej wraz z adresem strony internetowej, na której będzie prowadzona aukcja elektroniczna

informacja o zastosowaniu aukcji elektronicznej

adres strony internetowej na której będzie prowadzona aukcja

XVI. Informacje o przewidywanych zamówieniach, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt. 6 i 7 ustawy Pzp:

zamawiający dopuszcza możliwość udzielenia zamówień dodatkowych dostaw, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt. 7 ustawy Pzp .

XVII. Informacja o przeprowadzonym dialogu technicznym:

zamawiający informuje, że nie przeprowadzono dialogu technicznego dot. niniejszego postępowania.

XVII . Termin zamieszczenia ogłoszenia o zamówieniu w BZP:

Ogłoszenie o zamówieniu zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych nr ogłoszenia: 506064-N-2019. Data zamieszczenia 2019-01-22

Załączniki do pobrania

Ogłoszenie do pobrania
1 22.01.2019.13.18.15_Ogloszenie_o_zamowieniu.pdf 2019-01-22 13:18:15 450,0KB
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
1 22.01.2019.13.18.15_SIWZ.pdf Po terminie otwarcia ofert 2019-01-22 13:18:15 1,9MB 52 razy
2 22.01.2019.13.18.24_Zal._1_-_Formularz_ofertowy.docx Po terminie otwarcia ofert 2019-01-22 13:18:24 15,2KB 22 razy
3 22.01.2019.13.18.28_Zal._2_-_Oswiadczenie_wykonawcy.docx Po terminie otwarcia ofert 2019-01-22 13:18:28 19,9KB 20 razy
4 22.01.2019.13.18.35_Zal._3_-_Formularz_cenowy.docx Po terminie otwarcia ofert 2019-01-22 13:18:35 13,1KB 21 razy
5 22.01.2019.13.18.41_Zal._4_-_wykaz_osaib.docx Po terminie otwarcia ofert 2019-01-22 13:18:41 14,0KB 22 razy
6 22.01.2019.13.18.51_Zal._5_-_Wzor_umowy.docx Po terminie otwarcia ofert 2019-01-22 13:18:51 30,6KB 31 razy
7 22.01.2019.13.19.01_Zal._6_-_Kosztorys_nakladczy.pdf Po terminie otwarcia ofert 2019-01-22 13:19:01 1,2MB 40 razy
8 22.01.2019.13.19.10_Zal._7_-_Projekt_Budowlany.pdf Po terminie otwarcia ofert 2019-01-22 13:19:10 1,0MB 34 razy
9 22.01.2019.13.19.24_Zal._8_-_Projekt_-_rysunki.pdf Po terminie otwarcia ofert 2019-01-22 13:19:24 3,2MB 41 razy
10 22.01.2019.13.19.32_Zal._9_-_Projekt_-_inwentaryzacja.pdf Po terminie otwarcia ofert 2019-01-22 13:19:32 205,1KB 33 razy
11 22.01.2019.13.19.39_Zal._10_-_Wykaz_robot.docx Po terminie otwarcia ofert 2019-01-22 13:19:39 13,8KB 23 razy
Wyjaśnienia i zmiany SIWZ
1 25.01.2019.07.44.37_zmiany_SIWZ.pdf Po terminie otwarcia ofert 2019-01-25 07:44:37 111,6KB
2 30.01.2019.08.57.55_zmiany_SIWZ_2.pdf Po terminie otwarcia ofert 2019-01-30 08:57:55 106,0KB
3 31.01.2019.13.57.07_wyja_Enienia_1.pdf Po terminie otwarcia ofert 2019-01-31 13:57:07 100,3KB
Wynik postępowania
1 15.02.2019.08.14.42_zawiadomienie_o_wyborze_oferty.pdf 2019-02-15 08:14:42 140,6KB
Informacja z otwarcia ofert
1 08.02.2019.15.01.06_informacja_z_otwarcia_ofert.pdf 2019-02-08 15:01:07 58,8KB

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Michał Kupczyński 22-01-2019 13:18
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Michał Kupczyński 22-01-2019
Ostatnia aktualizacja: Michał Kupczyński 15-02-2019 08:14