herb BIP - Urząd Gminy i Miasta w Ińsku

www.insko.pl

Rejestr zmian

Szukaj dokumentu w dziale

Tytuł dokumentu Zaktualizował Data aktualizacji
Załącznik Nr 13 do Uchwały Nr XXVI/168/2005 Prognoza łącznej kwoty długu publicznego Gminy Ińsko na lata 2005-2013. Katarzyna Włoczka 2006-02-01 14:29:22
Załącznik Nr 12 do Uchwały Nr XXVI/168/2005 Dotacje na zadania publiczne wykonywane przez podmioty nie zaliczane do sektora finansów publicznych i niedziałajace w celu osiągnięcia zysku, w tym organiz Katarzyna Włoczka 2006-02-01 14:28:55
Załącznik Nr 11 do Uchwały Nr XXVI/168/2005 Wydatki budżetu Gminy na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych,Funduszu Spójności i innych środków Unii Europejs Katarzyna Włoczka 2006-02-01 14:28:30
Załącznik Nr 10 do Uchwały Nr XXVI/168/2005 Plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Gminy Ińsko w 2006 roku.r. Katarzyna Włoczka 2006-02-01 14:28:07
Załącznik Nr 9 do Uchwały Nr XXVI/168/2005 Limity wydatków budżetowych na wieloletnie programy inwestycyjne Gminy Ińsko w 2006 roku. Katarzyna Włoczka 2006-02-01 14:27:34
Załącznik Nr 8 do Uchwały Nr XXVI/168/2005 Wydatki Budżetu Gminy Ińsko związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w 2006 roku. Katarzyna Włoczka 2006-02-01 14:26:36
Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr XXVI/168/2005 Wydatki budżetu Gminy Ińsko związane z realizacją Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Zwalczania Narkomanii w 2006 roku. Katarzyna Włoczka 2006-02-01 14:25:35
Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XXVI/168/2005 Wydatki budżetu Gminy Ińsko związane z realizacją zadań własnych w 2006 roku. Katarzyna Włoczka 2006-02-01 14:24:05
Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XXVI/168/2005 Wydatki Budżetu Gminy Ińsko ogółem w 2006 roku. Katarzyna Włoczka 2006-02-01 14:23:24
Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XXVI/168/2005 Dochody Budżetu Gminy Ińsko związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych ustawami w 2006 roku. Katarzyna Włoczka 2006-02-01 14:22:22
Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXVI/168/2005 Dochody Budżetu Gminy Ińsko z opłat za wydawane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych oraz za korzystanie z tych zezwoleń w 2006 roku. Katarzyna Włoczka 2006-02-01 14:22:07
Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXVI/168/2005 Dochody Budżetu Gminy Ińsko związane z realizacją zadań własnych w 2006 roku. Katarzyna Włoczka 2006-02-01 14:21:49
Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXVI/168/2005 Dochody Budżetu Gminy Ińsko ogółem w 2006 r. Katarzyna Włoczka 2006-02-01 14:21:22
Uchwała Nr XXVI/182/2005 w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Ińsku Katarzyna Włoczka 2006-02-01 13:37:38
Uchwała Nr XXVI/181/2005 w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rozwoju Gospodarczego Rady Miejskiej w Ińsku. Katarzyna Włoczka 2006-02-01 13:34:37
Uchwała Nr XXVI/180/2005 w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Spraw Społecznych Rady Miejskiej w Ińsku. Katarzyna Włoczka 2006-02-01 13:33:58
Uchwała Nr XXVI/179/2005 w sprawie zatwierdzenia planu pracy Rady Miejskiej w Ińsku. Katarzyna Włoczka 2006-02-01 13:33:17
Uchwała Nr XXVI/178/2005 w sprawie uchylenia uchwały w sprawie przystąpienia do opracowania zmian w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego gminy Ińsko. Katarzyna Włoczka 2006-02-01 13:32:35
Uchwała Nr XXVI/177/2005 w sprawie uchylenia uchwały w sprawie wyznaczenia obszaru chronionego krajobrazu. Katarzyna Włoczka 2006-02-01 13:32:02
Uchwała Nr XXVI/176/2005 w sprawie przystąpienia do opracowania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu obejmującego miasto Ińsko obręb I i obręb II. Katarzyna Włoczka 2006-02-01 13:31:36
Uchwała Nr XXVI/175/2005 w sprawie przystąpienia do opracowania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu obejmującego część obrębu geod. Miałka i część obrębu geod. Ścienne. Katarzyna Włoczka 2006-02-01 13:31:13
Uchwała Nr XXVI/174/2005 w sprawie przystąpienia do opracowania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu obejmującego część obrębu geod.Ciemnik. Katarzyna Włoczka 2006-02-01 13:30:37
Uchwała Nr XXVI/173/2005 w sprawie przystąpienia do opracowania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu obejmującego część obrębu geod. Linówko. Katarzyna Włoczka 2006-02-01 13:30:10
Uchwała Nr XXVI/172/2005 w sprawie przystąpienia do opracowania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu obejmującego część obrębu geod. Linówko i część obrębu geod. Ciemnik. Katarzyna Włoczka 2006-02-01 13:29:19
Uchwała Nr XXVI/171/2005 w sprawie ustalenia programu współpracy na 2006 rok Gminy Ińsko z organizacjami pozarządowymi Katarzyna Włoczka 2006-02-01 13:28:53
Uchwała Nr XXVI/170/2005 w sprawie zmian budżetu i zmian w budżecie na rok 2005 Katarzyna Włoczka 2006-02-01 13:28:28
Uchwała Nr XXVI/169/2005 w sprawie zatwierdzenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkocholowych na rok 2006 Katarzyna Włoczka 2006-02-01 13:27:50
Uchwała Nr XXVI/168/2005 w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Ińsko na 2006 rok Katarzyna Włoczka 2006-02-01 13:27:10
Sesja Rady Nr 26 Katarzyna Włoczka 2006-02-01 13:26:37
Uchwała Nr XXV/167/2005 w sprawie zmian budżetu i zmian w budżecie na rok 2005 Katarzyna Włoczka 2006-01-09 15:38:38
Uchwała Nr XXV/166/2005 w sprawie ustalenia wysokości bonifikaty od opłaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości wykorzystywanych lub przeznaczonych na Katarzyna Włoczka 2006-01-09 15:38:12
Uchwała Nr XXV/165/2005 w sprawie zniesienia ustanowienia pomnika przyrody Katarzyna Włoczka 2006-01-09 15:36:10
Uchwała Nr XXV/164/2005 w sprawie zarządzenia poboru podatków i opłat w drodze inkasa, określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso Katarzyna Włoczka 2006-01-09 15:35:43
Uchwała Nr XXV/163/2005 w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od posiadania psów. Katarzyna Włoczka 2006-01-09 15:35:16
Uchwała Nr XXV/162/2005 w sprawie określenia podatku od środków transportowych Katarzyna Włoczka 2006-01-09 15:34:44
Uchwała Nr XXV/161/2005 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości oraz zwolnienia od tego podatku Katarzyna Włoczka 2006-01-09 15:33:28
Uchwała Nr XXV/160/2005 w sprawie określenia średniej ceny skupu żyta dla celów podatku rolnego Katarzyna Włoczka 2006-01-09 15:32:58
Sesja Rady Nr 25 Katarzyna Włoczka 2006-01-09 15:31:30
Uchwała Nr XXIV/159/2005 w sprawie zmian budżetu i zmian w budżecie na rok 2005 Katarzyna Włoczka 2005-12-01 13:02:05
Uchwała Nr XXIV/158/2005 w sprawie nieodpłatnego nabycia nieruchomości na terenie gminy Ińsko Katarzyna Włoczka 2005-12-01 13:01:37